Tiền lương hưu của người Nhật khoảng bao nhiêu?

Đối với tiền lương hưu quốc dân, nếu một người tham gia hệ thống này từ năm 25 tuổi thì được nhận 65,000 yên một tháng. Đối với tiền lương hưu phúc lợi thì nếu tham gia hệ thống này từ năm 35 tuổi thì tiền lương hưu một tháng là 214,300 yên. 

Đối với tiền lương hưu công ích thì tùy vào việc cơ quan của người đó là cấp quốc gia hay cấp địa phương mà tiền lương hưu có thể khác nhau. Tiền lương hưu công ích thường cao hơn tiền lương hưu phúc lợi khoảng 10-20%.
 
Tuổi về hưu của người Nhật là 60 (cả nam giới lẫn phụ nữ). Khoảng thời gian sau khi nghỉ hưu 5 năm (từ 60 tới 65 tuổi) chính phủ sẽ không trả lương hưu, nghĩa là người lao động sau khi về hưu chỉ được nhận lương hưu từ năm 65 tuổi trở đi.