Người Nhật có những khoản tiền lương hưu nào?

Kể từ năm 1986 ở Nhật có 3 loại lương hưu như sau:
 
Tiền lương hưu quốc dân
Tiền lương hưu phúc lợi
Tiền lương hưu công ích

 
Tất cả những người đã đi làm hoặc trên 20 tuổi đều phải tham gia một trong 3 hệ thống lương hưu. Tiền lương hưu ở Nhật được hiểu là đóng góp khi còn trẻ và hưởng khi về già. Những người kinh doanh cá thể, nội trợ, học sinh, nhân viên các công ty không tham gia hệ thống lương hưu phúc lợi … thì tham gia vào hệ thống lương hưu quốc dân. Người thất nghiệp và người nước ngoài cũng tham gia hệ thống lương hưu này. Tiền lương hưu phúc lợi là tiền lương hưu cho các nhân viên công ty tư nhân có tham gia vào hệ thống lương hưu phúc lợi. Theo nghĩa hẹp thì tiền lương hưu công ích là tiền lương hưu trả cho nhân viên các cơ quan như uỷ ban, cảnh sát, cứu hoả…