Trung bình mỗi người Nhật đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm nhân thọ?

Theo số liệu của trung tâm văn hóa bảo hiểm nhân thọ năm 1994 trung bình 1 người Nhật trả khoảng 16,23 triệu yên tiền bảo hiểm nhân thọ. Con số này rất cao so với các nước khác trên thế giới. Ở Mỹ là 4.82 triệu yên, Hà lan 4.14 triệu yên, Pháp 3.50 triệu yên. Nguyên nhân dẫn đến việc số tiền này cao là do thu nhập cao và do sự mất lòng tin vào chính phủ trong các chế độ trợ cấp xã hội.