Những quy định về hợp đồng cung ứng lao động ngoài nước

Ngày 15/10/2013, Bộ Lao động thương binh & xã hội đã ban hành thông tư số: 22/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung Hợp đồng phải có thông tin về các bên tham gia ký kết là doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động.

Trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải quy định cụ thể tên Công ty sử dụng lao động và địa điểm làm việc; ngành nghề, công việc mà người lao động sẽ đảm nhận ở nước ngoài. Đồng thời, phải quy định cụ thể điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ đối với người lao động như: Thời hạn hợp đồng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); hình thức trả lương; tiền làm thêm giờ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ bảo hiểm; các chi phí đối với người lao động như tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ (nếu có)…

Bên cạnh đó, hợp đồng phải quy định cụ thể, chi tiết các trường hợp người lao động về nước trước hạn và trách nhiệm của các bên trong việc chi trả chi phí giao thông cho người lao động về nước. Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động; việc thanh lý hợp đồng; giải quyết tranh chấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013.
 

Theo : Bộ LĐ-TB&XH