Nhật Bản xử phạt & chấn chỉnh một số công ty tiếp nhận thực tập sinh

Tin từ website Đại sứ quán Nhật Bản: Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiến hành hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt trước đây đối với công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki, công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro, công ty cổ phần Misato Foods, đồng thời ra lệnh chấn chỉnh đối với công ty cổ phần Sawa và công ty TNHH Hitachi.

Cụ thể như sau: 

1. Các công ty bị hủy kế hoạch thực tập kỹ năng:

   (1) Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki
      Ngoài việc bắt các thực tập sinh phải làm việc vượt quá rất nhiều số giờ dự kiến ghi trong kế hoach thực tập kỹ năng còn thu tiền phí thuê nhà vượt  quá số tiền ghi trong kế hoach thực tập kỹ năng.
   (2) Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro
      Thừa nhận rằng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2018 đã có những hành động không chính đáng như bắt  thực tập sinh làm việc quá thời gian quy định và không chi trả khoản tiền làm thêm giờ.
   (3) Công ty cổ phần Misato Foods
      Thừa nhận rằng không có máy móc thiết bị để sản xuất thực phẩm lên men, không thực hiện công việc lên men là công việc cần thiết trong kế hoạch thực tập kỹ năng.

2. Các công ty nhận lệnh chấn chỉnh

   (1) Công ty cổ phần Sawa
      Thừa nhận rằng so với mục tiêu thực tập kỹ năng thì các nghiệp vụ đã tiến hành trong thời gian thực tập kỹ năng là không phù hợp, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.
   (2) Công ty TNHH Hitachi
      Thừa nhận rằng đã không tuân thủ kế hoạch thực tập kỹ năng đã được phê duyệt, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.

3. Nội dung xử lý

   [Nội dung xử lý đối với 1 (1) và 1 (3)]
   Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 16 Luật bảo hộ thực tập sinh và thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng người nước ngoài (Luật số 89 năm 2016, dưới đây gọi là “Luật thực tập kỹ năng”), ngày 6 tháng 9 năm 2019 hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt.

   [Nội dung xử lý đối với 1 (2)]
   Căn cứ quy định tại điểm 3 và điểm 7 khoản 1 điều 16 Luật thực tập kỹ năng, ngày 6 tháng 9 năm 2019 hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng đã phê duyệt.

   [Nội dung xử lý đối với 2 (1), (2)]
   Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 15 Luật thực tập kỹ năng, ngày 6 tháng 9 năm 2019 yêu cầu có biện pháp cần thiết để chấn chỉnh.
 
   【Tài liệu công bố】
   Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú
   http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00224.html
   Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html