Hệ thống lương hưu quốc gia tại Nhật Bản.

 
Hệ thống lương hưu quốc gia nhằm cung cấp một “trợ cấp cơ bản” cho tất cả người dân sinh sống tại Nhật Bản. Có 3 loại lương hưu cơ bản là: Lương hưu trợ cấp tàn tật, lương hưu tang quyến, và lương hưu cho người cao tuổi.

 
1.Mức lương hưu cơ bản cho người tàn tật được nhận theo điều kiện nhất định, khi hưu trí trở nên ốm yếu không làm việc được do bệnh tật hoặc thương tích.
 
2.Mức lương hưu cơ bản cho tang quyến được trả cho vợ hoặc chồng của người hưu trí hoặc trả cho người con trong gia đình trong điều kiện khi hưu trí chết.
 
3.Mức lương hưu cơ bản của người cao tuổi sẽ được nhận khi đã về hưu ở tuổi 65.
 
Những thông tin sau đây giải thích thêm về lương hưu cơ bản cho người cao tuổi:
 
– Cần phải được đăng kí ghi danh vào kế hoạch lương hưu của quốc gia và đóng trả tiền bảo hiểm cho 25 năm hoặc lâu hơn để người cao tuổi có thể đủ điều kiện nhận lương hưu trí cơ bản.
 
– Nếu bạn đã đóng phí bảo hiểm ít nhất 25 năm, bạn sẽ nhận được lương hưu– Nếu bạn sống tại Nhật Bản đến tuổi 65 ( lương hưu sẽ được gửi đến nơi bạn cư trú ).
 
– Bạn cần đưa ra yêu cầu nhận các khoản thanh toán lương hưu khi bạn ở tuổi 65. Bạn cần gửi một yêu cầu nhận lương hưu được gọi là ” kokumin nenkin kosei nennkin hoken rorei kyufu saitei seikyusho “( yêu cầu để xác định đủ điều kiện để nhận thanh toán trợ cấp tuổi già theo lương hưu quốc gia và bảo hiểm hưu trí ) bạn cần phải đến văn phòng trợ cấp của địa phương để xác nhận đủ điều kiện nhận lương hưu.
 
– Một người không phải người Nhật nhưng sống ở Nhật Bản và đã đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc gia có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản trợ cấp, có thể rút tổng hợp trong một lần được gọi là ( dattai ichijikin ) nếu ông hay bà ấy vĩnh viễn rời khỏi Nhật Bản và đáp ứng các điều kiện sau đây;
 
1. Không có quốc tịch Nhật Bản.
 
2. Không còn cư trú tại Nhật Bản.
 
3. Được ghi danh vào các kế hoạch lương hưu quốc gia, hay kế hoạch lương hưu của nhân viên, mà đã được xác nhận là đã đóng phí bảo hiểm của các kế hoạch lương hưu ít nhất là 6 tháng.
 
4. Chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán lương hưu nào bao gồm cả trợ cấp khuyết tật ( shogai teatekin ).
 
5. Gửi mẫu đơn và các tài liệu cần thiết đến Trụ sở chính tại Nhật Bản “Service Pension” trong vòng 2 năm khi bạn rời khỏi Nhật Bản.
 
Biểu mẫu yêu cầu trợ cấp có sẵn tại cơ quan hưu trí của địa phương và tại các trung tâm tư vấn lương hưu. Số tiền bạn có thể nhận được phụ thuộc vào thời gian đăng kí ghi danh của bạn.